Firefox 57 Quantum được phát hành - Trình duyệt web nhanh hơn 2 lần